Podmínky

Obchodní podmínky autopůjčovny R&K Ostrava

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny.

1.

Předmět závazné objednávky

1.Nájemci bude dodán typ a výbava vozidla a doplňkových služeb, jak je uvedeno v potvrzení rezervace vystavené na základě objednávky nájemce.

2.Nelze-li dodat nájemci požadované vozidlo, vyhrazuje si pronajímatel právo dodat nájemci vozidlo srovnatelné a to za dohodnutou cenu.

3.Rezervované vozidlo je rezervováno max. ještě 1 hodinu po dohodnuté době převzetí. V případě vážného důvodu je možné dohodnout změnu času (hodiny) výpůjčky. Po uplynutí této doby se rezervace považuje za zrušenou a nájemce je povinen zaplatit storno poplatek ve výši 10 % z ceny půjčovného.

4.Vozidlo musí být vráceno v dohodnutém čase a místě, dle úředních hodin. Za pozdní vrácení je účtován další den výpůjčky a to za každých započatých 24 hodin.V případě neoznámení této skutečnosti pronajímateli, bude naúčtováno penále dle ceníku půjčovny autopůjčovny.

5.Smlouva o pronájmu vozidla bude sepsána na pobočce autopůjčovny (pokud se obě strany nedohodnou jinak) při předání vozidla spolu se složením jistiny (zálohy na spoluúčast) ve výši podle ceníku autopůjčovny a uhrazením ceny pronájmu podle dokladu vystaveného při sepsání smlouvy.

6.Nájemce vozidla musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.

2.

Potvrzení objednávky / zrušení objednávky

1.Potvrzení uskutečněné objednávky je nájemci zasláno po zpracování dat na zvolené spojení pro potvrzení rezervace uvedené v objednávce.

2.Délka pronájmu i termíny pronájmu mohou být změněny i po konečném potvrzení objednávky. Přeobjednání je možno provádět vždy, pokud je vozidlo pro danou dobu k dispozici.

3.Podmínky sjednané při převzetí vozu nelze v průběhu pronájmu měnit bez výslovného souhlasu pronajímatele.

3.

Doklady potřebné pro uzavření smlouvy

a) Podnikatelské subjekty: výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list), plná moc od statutárního zástupce, občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče, hotovost.

b) Fyzické osoby: občanský průkaz nebo pas, řidičský průkaz sk. B, hotovost.

V případě, že bylo nájemci zasláno potvrzení rezervace, je třeba toto předložit při uzavírání smlouvy o nájmu vozidla.

Záloha na spoluúčast při škodní události ve výši 2.000,- CZK až 10.000,- CZK dle typu vozu. Výše této zálohy je uvedena v rezervačním formuláři a ceníku pro každý typ vozu.

4.

Podmínky placených služeb

1. Asistenční služba: služba zahrnuje výjezd asistenčního vozidla ZDARMA v rámci celé ČR. Pokud bude zároveň objednána "Cesta mimo ČR", pak se asistenční služba ZDARMA vztahuje i na zahraničí. Nevztahuje se na škody způsobené na pneumatikách, škody způsobené nesprávnou obsluhou (př.: palivo, střešní zahrádka, řetězy, apod.), výměna žárovek a skutečnost, kdy nájemci dojdou PHM.

2.Odtah vozidla: obsahuje odtah půjčeného vozidla v rámci ČR. Při objednání "Cesta mimo ČR" platí služba odtah i v zahraničí. Není-li služba sjednána, je účtována cenou podle ceníku autopůjčovny.

3.Umytí vozidla: vozidla musí být vrácena kompletně čistá. Auto je považované za čisté: exteriér – karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér – sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). Pokud se tak nestane, tak bude účtován sankční poplatek poplatku za umytí dle ceníku autopůjčovny.

4. Cesta do zahraničí: umožňuje výjezd s vypůjčeným vozidlem za hranice ČR (v rámci zemí EU).V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek 10.000,- Kč.

5. Další řidič: vozidlo má oprávnění řídit jiný (druhý) řidič, který musí být uveden ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku.Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Jestliže pronajímatel zjistí, že vozidlo bylo k řízení předáno jiné osobě a tato služba nebyla sjednána, bude doměřen standardní poplatek za tuto službu + sankční poplatek 10.000,- Kč. Navíc se ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií či škodou na předmětu nájmu ponese nájemce.

6. Pohonné hmoty: vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek ve výši 180,- CZK a náhrada pohonných hmot podle aktuálních cen paliva.

5.

Odpovědnost nájemce za škody

1.Každou škodní událost (jejíž účastníkem je nájemce), tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení,odcizení vozidla nebo jeho části, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář, záznam o dopravní nehodě, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.

2.Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období pronájmu a které neuhradí pojišťovna.

3.Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit část nákladů na likvidaci škody ve výši spoluúčasti, kterou si při půjčení vozidla zvolil a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast z pořizovací ceny vozidla v závislosti na tom, jakou formu spoluúčasti při uzavření Smlouvy zvolil. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu.

4.Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.

5.Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování a sankce je pronajímatel oprávněn provést ze složené jistiny (zálohy na spoluúčast).

6.

Ochrana osobních údajů

Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

7.

Sankce

1.Vrácení špinavého předmětu nájmu 380,- CZK

2.Ztráta klíče s dálkovým ovládáním 3.500,- CZK

3.Poškození interiéru 500,- CZK + škoda

4.Ztráta klíče bez dálk. ovládání 550,- CZK

5.Ztráta či poškození OTP, pojištění, zelené karty 900,- CZK

6.Kilometr nad limit volných kilometrů 2 /5,00 CZK dle typu vozu

7.Ztráta povinné výbavy vozu 600,- CZK/kus

8.Nedoplněné palivo 180,- CZK + PHM

9.Poškození exteriéru 500,- CZK + škoda

8.

Kilometry

Kilometry, resp. jejich limity jsou na výběr ke každému typu vozu v rezervačním formuláři nebo ceníku. Zároveň jsou v něm uvedeny hodnoty doplatků za přejezd objednaných volných kilometrů. Hodnoty volných kilometrů jsou počítány za den a tyto hodnoty se násobí počtem dnů zapůjčení. Příklad: 100 kilometrů na den a zapůjčení na 5 dnů = 500 volných kilometrů.